رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چه ترکیباتی در ضدجوش ها استفاده می شوند؟