رفتن به محتوا رفتن به فوتر

اگر بخواهیم چند کرم را باهم استفاده کنیم، ضدآفتاب چندمین کرم باشد؟