رفتن به محتوا رفتن به فوتر

آیا می‌توان از بی بی کرم و سی سی کرم به‌عنوان ضدآفتاب استفاده کرد؟