رفتن به محتوا رفتن به فوتر

بی بی کرم بهتر است یا سی سی کرم (CC Cream)؟