رفتن به محتوا رفتن به فوتر

کوچک کردن منافذ باز پوست چگونه انجام می شود؟