رفتن به محتوا رفتن به فوتر

در حمام نرم کننده بزنیم یا ماسک مو؟