رفتن به محتوا رفتن به فوتر

دلیل و نوع ریزش موی شما کدام است؟