رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چرا جوش میزنیم و چگونه از جوش جلوگیری کنیم؟