رفتن به محتوا رفتن به فوتر

ضد عرق زیر بغل صابونی، رولی یا اسپری؟