رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چگونه خط چشم قرینه بکشم