رفتن به محتوا رفتن به فوتر

خط لب چیست و چه ربطی به مداد لب دارد؟